over de stichting

De doelstelling van de Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken is het bevorderen van het welzijn van mensen met een chronisch progressieve ziekte die door hun ziekte niet in staat zijn om in het reguliere aanbod van sport en bewegen voldoende te kunnen participeren.

MEER LEZEN

over de stichting

De doelstelling van de Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken is het bevorderen van het welzijn van mensen met een chronisch progressieve ziekte die door hun ziekte niet in staat zijn om in het reguliere aanbod van sport en bewegen voldoende te kunnen participeren.

contactgegevens

Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken

website: www.stichtingvs-cpz.nl  |  email: [email protected]
telefoon: 088-2014235
vestigingsadres:  Oude Kerkstraat 1, 6124 BD Papenhoven (L)
RSIN: 862556971  |  KvK nummer: 82661790

Statutaire bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit: Theo van Neerven: voorzitter
Pascal Borghans: penningmeester  |  John van der Vleuten: secretaris

doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken is het bevorderen van het welzijn van mensen met een chronische progressieve ziekte met een eerste focus op, maar niet beperkt tot, jonge mensen met de ziekte van Parkinson, die door hun ziekte niet in staat zijn om in het reguliere aanbod van sport en bewegen voldoende te kunnen participeren. Daarnaast wil de stichting de mentale en fysieke onafhankelijkheid van dechronisch progressieve zieken versterken en de sociale integratie in de maatschappij stimuleren.

contactgegevens

Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken

website: www.stichtingvs-cpz.nl 
email: [email protected]
telefoon: 088-2014235
vestigingsadres: Oude Kerkstraat 1, 6124 BD Papenhoven (L)
RSIN: 862556971
KvK nummer: 82661790

Statutaire bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:
Theo van Neerven: voorzitter
Pascal Borghans: penningmeester
John van der Vleuten: secretaris

doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken is het bevorderen van het welzijn van mensen met een chronische progressieve ziekte met een eerste focus op, maar niet beperkt tot, jonge mensen met de ziekte van Parkinson, die door hun ziekte niet in staat zijn om in het reguliere aanbod van sport en bewegen voldoende te kunnen participeren. Daarnaast wil de stichting de mentale en fysieke onafhankelijkheid van de chronisch progressieve zieken versterken en de sociale integratie in de maatschappij stimuleren.

het beleidsplan op hoofdlijnen

 • Als initiator en bedenker van sportprogramma’s richten wij ons op het wegnemen van alle barrières die sporten
  en bewegen belemmeren voor chronisch progressief zieken met als eerste focus op jonge parkinsonpatiënten in Nederland. Onderzoek van neuroloog Bas Bloem laat zien dat structureel sporten en bewegen een zeer positief en vooral vertragend effect heeft op het ziekteproces van chronisch progressief zieken en in het bijzonder voor jonge mensen met de ziekte van Parkinson. Structureel sporten leidt tot minder klachten en veelal minder medicijngebruik.

DE VOLLEDIGE PUBLICATIELIJST VAN BAS BLOEM STAAT VERMELD OP DE WEBSITE VAN HET RADBOUDUMC
WWW.RADBOUDUMC.NL/PERSONEN/BAS-BLOEM

 • We bedenken en initiëren sportprogramma’s die voldoen aan alle wetenschappelijke bevindingen en gebaseerd
  zijn op de uitgangspunten van positieve gezondheid zonder daarbij commerciële of financiële motieven mee te laten

  wegen bij de samenstelling. Deze wetenschappelijke toets maakt duidelijk wat er ontbreekt in het aanbod van
  commerciële partijen en wat niet door de overheid of de zorgverzekeringen wordt vergoed.
 • Onze programma’s slaan daardoor een brug tussen de wetenschappelijke inzichten en welgemeende adviezen
  van de zorgprofessionals op het gebied van sporten, bewegen en positieve gezondheid en de patiënten. Wij richten

  ons op het toegankelijk maken van alles wat niet vergoed wordt door verzekeringen, overheidsgelden of subsidies.
 • De verregaande eisen die gesteld worden aan de professionaliteit, opleiding en certificering van professionals
  werkzaam op dit vakgebied, zorgt voor een hoge mate van specialisatie. Hierdoor ontstaat een lappendeken

  van ondersteuners met ieder zijn eigen specialiteit. In haar programma’s vult Stichting Vitaliteit & Sport voor
  Chronisch & Progressief Zieken deze leemten op. De dienstverlening zoals commerciële partijen die aanbieden blijft
  om die reden ook buiten onze scope. Tot slot nog dit: Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken
  maakt gebruik van accommodaties van anderen die bij uitstek geschikt zijn voor mensen met een beperking.
  De stichting investeert ook in aangepaste materialen, zoals aangepaste fietsen en handbikes.

het beleidsplan op hoofdlijnen

Als initiator en bedenker van sportprogramma’s richten wij ons op het wegnemen van alle barrières die sporten en bewegen belemmeren voor chronisch progressief zieken met als eerste focus op jonge parkinsonpatiënten in Nederland. Onderzoek van neuroloog Bas Bloem laat zien dat structureel sporten en bewegen een zeer positief en vooral vertragend effect heeft op het ziekteproces van chronisch progressief zieken en in het bijzonder voor jonge mensen met de ziekte van Parkinson. Structureel sporten leidt tot minder klachten en veelal minder medicijngebruik.

DE VOLLEDIGE PUBLICATIELIJST VAN BAS BLOEM STAAT VERMELD OP DE WEBSITE VAN HET RADBOUDUMC NIJMEGEN
WWW.RADBOUDUMC.NL/PERSONEN/BAS-BLOEM

˜ We bedenken en initiëren sportprogramma’s die voldoen aan alle wetenschappelijke bevindingen en gebaseerd zijn op de uitgangspunten van positieve gezondheid zonder daarbij commerciële of financiële motieven mee te laten wegen bij de samenstelling. Deze wetenschappelijke toets maakt duidelijk wat er ontbreekt in het aanbod van commerciële partijen en wat niet door de overheid of de zorgverzekeringen wordt vergoed.

Onze programma’s slaan daardoor een brug tussen de wetenschappelijke inzichten en welgemeende adviezen van de zorgprofessionals op het gebied van sporten, bewegen en positieve gezondheid en de patiënten. Wij richten ons op het toegankelijk maken van alles wat niet vergoed wordt door verzekeringen, overheidsgelden of subsidies.

De verregaande eisen die gesteld worden aan de professionaliteit, opleiding en certificering van professionals werkzaam op dit vakgebied, zorgt voor een hoge mate van specialisatie. Hierdoor ontstaat een lappendeken van ondersteuners met ieder zijn eigen specialiteit. In haar programma’s vult Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken deze leemten op. De dienstverlening zoals commerciële partijen die aanbieden blijft om die reden ook buiten onze scope. Tot slot nog dit: Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken maakt gebruik van accommodaties van anderen die bij uitstek geschikt zijn voor mensen met een beperking. De stichting investeert ook in aangepaste materialen, zoals aangepaste fietsen en handbikes.

————————-

onze activiteiten

De Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

 • het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten onder begeleiding van professionals en getrainde vrijwilliger
   het ondersteunen van de doelgroep bij het komen tot een actiever leven middels cursussen, seminars en het aanbieden van informatie op maat
   het organiseren van clinics en events tegen dusdanige kosten voor de deelnemers, dat iedereen in de doelgroep hier aan mee zou moeten kunnen doen
   het aanbieden van aangepaste fietsen en andere sportmiddelen, die niet uit de reguliere zorgbudgetten worden gefinancierd en begeleiding in het gebruik daarvan
   het uitdragen van de meerwaarde van actief bewegen en sporten voor mensen met een chronische ziekte
   het zorgen voor voldoende input vanuit de wetenschap, de medische praktijk en verwante stichtingen om de kwaliteit van het aanbod zo hoog mogelijk te maken.

Helden on Tour is een activiteit van de Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief zieken. Steun onze helden!

het beloningsbeleid

De Stichting Vitaliteit & Sport voor Chronisch & Progressief Zieken hanteert bij haar beloningsbeleid de volgende uitgangspunten:

 • de stichting garandeert dat de totale opbrengst van door de deelnemers zelf bijeengebrachte sponsor- en donatiegelden volledig en zonder aftrek van onkosten toekomen aan het geformuleerde doel van de stichting
   de door deelnemers van een sport- of fietsevenement te betalen inschrijfgelden worden benut voor aanschaf van de sportkleding en voor de organisatiekosten van het evenement.
   geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel uit de stichting en zal er altijd naar streven hier intrinsiek gemotiveerd zo mee om te gaan.
   de leden van het bestuur genieten dus geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
   voor het inhuren van professionals hanteert zij, waar beschikbaar, de door de beroepsvereniging gepubliceerde tarieven
   de stichting blijft onafhankelijk en zal zich niet blijvend verbinden aan wie of wat dan ook.

   de stichting zal in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de patiënt voor ogen houden.
   zorgvuldig en respectvol en vanuit volledige gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar
  met vrijwilligers en deelnemers omgaan

de stichting

activiteiten

contact